Sociale projecten | Weerbaar Meppel

Weerbaar Meppel maakt zich hard voor weerbaarheid in sociale zin

Sociaal actief

Het plan staat voor het weerbaar maken van jongeren om niet beïnvloedbaar te zijn door negatieve groepsdruk, het omgaan met pesten, en het nee willen, kunnen en durven zeggen tegen alcohol, roken en drugs. Weerbaar Meppel laat de ingang zien voor de positieve aspecten van groepsdruk. Dit in combinatie met het in beweging zetten van de jongeren en sociaal actief maken van de jongeren.

Weerbaar Meppel staat ook voor professionaliteit binnen de vakgebieden die met jeugd te maken hebben. U kunt hierbij denken aan docenten in basis en voortgezet onderwijs en jongerenwerkers.

Ons doel is om in Meppel een omgeving te creëren voor jongeren waar zij elkaar versterken in positiviteit en aanspreken op negatief ontoelaatbaar gedrag. Tevens is het doel om deze omgeving daarna te borgen. Daarom wil Weerbaar Meppel de professionals handvatten toereiken om hier een nog sterkere rol in te kunnen vervullen.

Samenwerking

Weerbaar Meppel wil dit samen doen met de bestaande organisatie’s die al bezig zijn met jeugdtaken. Denk hierbij aan Stichting Welzijn Meppel Westerveld of met uw gemeente, dit is een mooi voorbeeld van de ingangen die Weerbaar Meppel heeft om op multicultureel vlak een grote bijdrage te leveren.

Weerbaar Meppel streeft er naar om van Meppel een voorbeeld gemeente te maken als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Het plan zit zo in elkaar dat de burgers van Meppel zelf de grootste bijdrage gaan leveren aan een leefbaar Meppel. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van simpele actie’s die bewustwording bevorderen.

Het betrekken van huidige organisatie’s

Er zijn organisatie’s die al bestaan en al bezig zijn met preventie en advies.

Weerbaar Meppel wil samen met deze organisatie’s de handen ineen slaan om zo effectief mogelijk te werk te gaan.

Een aantal voorbeelden van organisatie’s die een bijdrage kunnen leveren zijn: Centrum voor jeugd en Gezin, Verslavingszorg Noord Nederland, Nationale Politie, SWMW, Jeugdzorg Drenthe, Bureau HALT, Stichting Moskee en de Gemeente Meppel.

Aanvalshoeken

Het plan kent verschillende aanvalshoeken om de omschreven doelen te behalen. Het is van belang om de juiste doelgroep te benaderen op een plek waar zij allen aanwezig zijn. Als er een groep is die binnen zeer korte tijd te maken krijgt met veel verandering op sociaal, lichamelijk en mentale vlak, dan zijn het de groepen 8 van de basisschool wel.

Het is daarom van groot belang dat er in de enigszins rustige fase een overgangstraject gerealiseerd word. In dit overgangstraject is het belangrijk dat de jongeren bewust gemaakt worden van de negatieve aspecten van groepsdruk. Weerbaar Meppel heeft hiervoor een geschikt en veilig programma waarin de jongeren die zich op een kantelpunt bevinden de juiste kant op kantelen.

Praktijkvoorbeelden van hun voorgangers zijn hierin een sterk wapen. Het programma duurt 2 dagen en kan verdeeld worden over het gehele schooljaar voor de groepen 8 in Meppel en Nijeveen.

Inperken overlast

Meppel kent verscheidene soorten overlast aangaande de jeugd. De overlast kent verscheidene bronnen en achtergronden. De achtergronden waar wij in dit project aandacht aan kunnen besteden zijn de problemen rondom gedrag, drugs en drankmisbruik en vrijetijdsbesteding.

Weerbaar Meppel denkt hiermee een groot deel van de overlast in te perken. Vooral het benaderen van ouders kan een groot en verassend positief effect hebben. Samenwerking met Politie en Gemeente is hierin essentieel.

Sociaal actief maken van ouders

Voor de overlast tijdens horeca aangelegenheden heeft Weerbaar Meppel een plan om een groep te maken van betrokken ouders, die onaangekondigd en onregelmatig eens op een vrijdag, zaterdag of donderdag Meppelnacht het uitgaansgebied in trekken om gedrag van de jongeren te aanschouwen.

In verscheidene gemeenten zijn er projecten als het buurtvaderproject geweest. Zo worden de jongeren met ontoelaatbaar gedrag uit hun anonimiteit gehaald. Vooral de drang om status te verkrijgen door ontoelaatbaar gedrag onder mede jongeren zal een slag toegebracht worden.

Dit soort projecten hebben geweldige resultaten geboekt. In Meppel zal een soortgelijk project ongetwijfeld een sterk en positief effect hebben.

Deuren openen

Het is van groot belang om de juiste deuren open te houden voor de jongeren. Het is namelijk een droevig feit dat de deuren naar criminaliteit en ongezonde leefstijlen wagenwijd open staan.

Zo moeten wij als Stad, als Meppel er voor zorgen dat de deuren naar positiviteit en zelfontplooiing wijder openstaan en aantrekkelijker gemaakt worden. Een goede basis leggen is hiervoor essentieel.

Weerbaar Meppel wil voor een grote gedeelte gebruik maken van de jongeren zelf. Zo is het doel hen sociaal actief te maken en hun te laten meegenieten van succeservaringen.

Dit zal een van de vervangende maatregelen zijn om op een positieve manier status te verkrijgen.